Het Waarborgfonds Motorverkeer staat klaar voor u!
420353-420355

Prins Hendrikstraat 26-28 ben. | Paramaribo-Suriname

Over het fonds

Het fonds is rechtspersoon en gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 26-28 beneden.

Het Waarborgfonds zal in principe diegenen die door motorrijtuigen (deze zijn ondermeer: bromfietsen, autobussen, personenauto’s, vrachtwagens) schade hebben opgelopen, schadeloos stellen in een aantal gevallen waarin de slachtoffers geen schadeloosstelling kunnen verkrijgen van de dader of van een verzekeringsmaatschappij.

420353-420355

|

Ma – Don 7:00 – 15:00 / Vrijdag 07:00 – 14:30 / Zaterdag en Zondag gesloten

|

info@waarborgfonds.sr

Top
 

Onze Diensten

Wie kunnen terecht bij het Waarborgfonds?                                       

Het Waarborgfonds zal diegenen die door motorrijtuigen (deze zijn onder meer: bromfietsen, autobussen, personenauto’s, vrachtwagens) schade hebben geleden, helpen waarbij de benadeelde geen schadeloosstelling heeft kunnen verkrijgen van de veroorzaker of van een verzekeringsmaatschappij.

Welke gevallen kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding?

a)      Wanneer niet kan worden vastgesteld, wie de aansprakelijke persoon is;

b)      Wanneer de schade-veroorzaker de verplichting tot verzekering niet is nagekomen;

c)       Wanneer de schade is veroorzaakt door de bestuurder van een gestolen auto;

d)     Wanneer de verzekeraar, waar benadeelden moeten claimen niet in staat is zijn geldelijke verplichtingen na te komen?

  1. U dient de politie te waarschuwen. Het is raadzaam de komst van de politie af te wachten;
  2. De schade bij het bureau van het Waarborgfonds aanmelden;
  3. Het Waarborgfonds verstrekt u een schade aangifteformulier tezamen met twee getuigenformulieren;
  4. U zult moeten aantonen dat u de veroorzaker niet heeft kunnen identificeren of het kentekennummer van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt niet heeft kunnen noteren. Dit zal blijken bij de beantwoording van de vragen;
  5. Het volledig ingevuld schade aangifteformulier, het politierapport van het ongeval en eventueel de ingevulde getuigenformulieren die het verzoek kunnen ondersteunen bij het Waarborgfonds indienen;
  6. Van de schade aan uw motorrijtuig wordt door een deskundige van het Waarborgfonds een schaderapport opgemaakt;
  7. Het ingediende verzoek wordt beoordeeld. Het resultaat wordt zo spoedig mogelijk aan de benadeelde mede gedeeld.

Het is niet zo, dat een benadeelde die schade heeft opgelopen door een onverzekerd motorrijtuig zonder meer een vordering op het Waarborgfonds heeft; hij zal eerst moeten trachten de schade op de aansprakelijke persoon (personen) zelf te verhalen.

Bij de indiening van het schadeaangifteformulier zal de benadeelde, wanneer de veroorzaker is aangesproken en niet kan betalen, een schriftelijke verklaring van de veroorzaker moeten overleggen waarin wordt vermeld waarom deze de schade niet (ineens) kan vergoeden en welke betalingsregeling hij heeft voorgesteld.

Het Waarborgfonds heeft deze stukken nodig daar het Fonds een recht van verhaal op de veroorzaker heeft. Dezelfde procedure volgen als bij ad a. zie de punten 1 t/m 3, 5 t/m 7.

Ook in dit geval zal het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding dan pas in behandeling nemen als de benadeelde heeft aangetoond middels een verklaring dat de veroorzaker is aangesproken en dat deze de schade niet kan of niet ineens kan vergoeden.

De schade kan dan worden aangemeld bij het Fonds. Het Waarborgfonds zal ook in dit geval het bedrag op de veroorzaker verhalen.

Nadrukkelijk zij hier vermeld dat het Waarborgfonds Motorverkeer alleen opkomt voor schade veroorzaakt door het gestolen motorrijtuig, niet aan het gestolen motorrijtuig.

Het gaat immers in de gehele W.A.M. om schaden die door motorrijtuigen aan derden worden toegebracht.
Dezelfde procedure volgen als bij ad. a. zie de punten 1 t/m 3, 5 t/m 7.

Ook in dit geval zal het Waarborgfonds de schade die een benadeelde niet kan claimen bij de verzekeraar dan pas in behandeling nemen als is aangetoond dat de assuradeur niet kan betalen. De schade kan dan worden aangemeld bij het Fonds.

dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel