Het Waarborgfonds Motorverkeer staat klaar voor u!
420353-420355

Prins Hendrikstraat 26-28 ben. | Paramaribo-Suriname

Over het fonds

Het fonds is rechtspersoon en gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 26-28 beneden.

Het Waarborgfonds zal in principe diegenen die door motorrijtuigen (deze zijn ondermeer: bromfietsen, autobussen, personenauto’s, vrachtwagens) schade hebben opgelopen, schadeloos stellen in een aantal gevallen waarin de slachtoffers geen schadeloosstelling kunnen verkrijgen van de dader of van een verzekeringsmaatschappij.

420353-420355

|

Ma – Don 7:00 – 15:00 / Vrijdag 07:00 – 14:30 / Zaterdag en Zondag gesloten

|

info@waarborgfonds.sr

Top
 
Wilt u meer weten over ons

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik heb mijn schade reeds gerepareerd, wat kan het Fonds nog voor mij doen?

Indien u over alle benodigde stukken, de foto’s van de schade en alle kwitanties van de kosten die u heeft gemaakt beschikt, kunt u eventueel nog een verzoek indienen voor schadevergoeding. Met als risico dat de gemaakte foto’s niet de juiste weergave geven van de schadediagnose, daar de schade fysiek niet meer te bezichtigen is.

Hoe geschiedt de uitkering van het Fonds?

De schade wordt getaxeerd en het taxatiebedrag wordt bij een eventuele toewijzing, via overmaking op de bankrekening, van degene op wiens naam het nummerbewijs staat, overgemaakt.

Geschiedt de betaling vanuit het Fonds rechtstreeks aan de spuiter/monteur?

Neen, het Fonds keert uit aan diegene op wiens naam het nummerbewijs staat.

Hoeveel tijd heb ik om een schade in te dienen bij het Waarborgfonds?

De wettelijke termijn om een schade in te dienen is 3 jaar, gerekend vanaf het moment van de gebeurtenis. Daarna is er sprake dat uw claim verjaard is en kan deze niet meer in behandeling worden genomen. Wij adviseren echter, dat u uw claim zo spoedig mogelijk indient.

Op wiens naam moet de claim aanvraag geschieden?

Indiening van de schadeclaim geschiedt op naam van de “benadeelde”. Een bestuurder die geen eigenaar is van het beschadigde motorrijtuig kan slechts met een schriftelijke machtiging van de eigenaar van het motorrijtuig een claim bij het fonds indienen.

Wanneer mag / kan de reparatie aan het motorrijtuig plaatsvinden?

Wanneer de schade expert van het fonds de schade van het motorrijtuig heeft opgenomen, mag u als benadeelde de schade herstellen. De kwitanties c.q. bonnen behoort u als nog te overleggen aan het fonds als blijkt dat uw aanvraag nog in behandeling is.

Mag ik zelf naar mijn eigen schade expert gaan?

Neen, het fonds heeft haar eigen schade expert waar naar de benadeelde wordt verwezen. De schade expert geeft een indicatie wat de schadekosten zijn en indien nodig wordt deze aangevuld met de nodige kwitanties van de benadeelde, zij het materiele schade als medische kosten.

Wie kunnen terecht bij het Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds zal in principe diegenen die door motorrijtuigen (deze zijn onder meer: bromfietsen, autobussen, personenauto’s, vrachtwagens) schade hebben opgelopen, schadeloos stellen in een aantal gevallen waarin de slachtoffers geen schadeloosstelling kunnen verkrijgen van de dader of van een verzekeringsmaatschappij.

Welke gevallen kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding?

a) Wanneer niet kan worden vastgesteld, wie de aansprakelijke persoon is;

b) Wanneer de schade-veroorzaker de verplichting tot verzekering niet is nagekomen;

c) Wanneer de schade is veroorzaakt door de bestuurder van een gestolen auto;

d) Wanneer de verzekeraar, waar benadeelden moeten claimen niet in staat is zijn geldelijke verplichtingen na te komen?

Wij wijzen u ten overvloede erop dat de gronden waarop u meent een recht op schadevergoeding te hebben, door bewijs dienen te worden gestaafd.

Ad. a.) Wat te doen bij een verkeersongeval wanneer niet kan worden vastgesteld, wie de aansprakelijke persoon is?
  1. U dient de politie te waarschuwen. Het is raadzaam de komst van de politie af te wachten;
  2. De schade bij het bureau van het Waarborgfonds aanmelden;
  3. Het Waarborgfonds verstrekt u een schade aangifteformulier tezamen met twee getuigenformulieren;
  4. U zult moeten aantonen dat u de veroorzaker niet heeft kunnen identificeren of het kentekennummer van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt niet heeft kunnen noteren. Dit zal blijken bij de beantwoording van de vragen;
  5. Het volledig ingevuld schadeaangifteformulier, het politierapport van het ongeval en eventueel de ingevulde getuigenformulieren die het verzoek kunnen ondersteunen bij het Waarborgfonds indienen;
  6. Van de schade aan uw motorrijtuig wordt door een deskundige van het Waarborgfonds een schaderapport opgemaakt;
  7. Het ingediende verzoek wordt beoordeeld. Het resultaat wordt zo spoedig mogelijk aan de benadeelde mede gedeeld.
Ad. b.) Wat te doen bij een verkeersongeval wanneer de schadeveroorzaker de verplichting tot verzekering niet is nagekomen?

Het is niet zo, dat een benadeelde die schade heeft opgelopen door een onverzekerd motorrijtuig zonder meer een vordering op het Waarborgfonds heeft; hij zal eerst moeten trachten de schade op de aansprakelijke persoon (personen) zelf te verhalen.

Bij de indiening van het schade aangifteformulier zal de benadeelde, moeten aantonen dat hij / zij de veroorzaker tot betaling heeft aangemaand en aannemelijk maken, dat vergoeding van de schade door hem niet kan worden verwacht.

Ad. c.) Wat te doen als de schade is veroorzaakt door een gestolen motorrijtuig?

Ook in dit geval zal het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding pas in behandeling nemen als de benadeelde heeft aangetoond, dat de veroorzaker die bekend is, is aangesproken en dat van hem niet kan worden verwacht dat hij deze de schade zal vergoeden.

De schade kan dan worden aangemeld bij het Fonds. Het Waarborgfonds zal ook in dit geval het bedrag op de veroorzaker verhalen.

Nadrukkelijk zij hier vermeld dat het Waarborgfonds Motorverkeer alleen opkomt voor schade veroorzaakt door het gestolen motorrijtuig, niet aan het gestolen motorrijtuig.

Het gaat immers in de gehele W.A.M. om schaden die door motorrijtuigen aan derden worden toegebracht.

Dezelfde procedure volgen als bij ad. a. zie de punten 1 t/m 3, 5 t/m 7.

Ad. d.) Wat te doen als de verzekeraar niet in staat is zijn geldelijke verplichtingen na te komen?

Het Waarborgfonds zal de schade die een benadeelde niet kan claimen bij de verzekeraar dan pas in behandeling nemen als is aangetoond dat de verzekeraar niet kan betalen. De schade kan dan worden aangemeld bij het Fonds.

INTERESSE?

Heeft u een vraag of opmerking?

    dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel